Dịch vụ huấn luyện – làm chủ tài chính

Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn cho nhân viên luôn được Ban Giám đốc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Hoạt động đào tạo của ATA Service bao gồm:

  • Đào tạo các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và kiểm toán nội bộ, giám đốc tài chính, v.v.. được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng đã cung cấp cho học viên nội dung các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam, các chính sách, chế độ tài chính hiện hành và kiến thức tài chính.
  • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành. Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán và thuế, …
  • Đào tạo nội bộ là công tác được duy trì liên tục nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên, đảm bảo phát triển vững chắc trong cơ chế thị trường và thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế với Khu vực và Thế giới.